Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Download Joomla by iPage

Rada Oddzialu Pomorskiego 5/2020

Opublikowano: piątek, 30, październik 2020

26 października 2020 odbyło się posiedzenie Rady Oddziału Pomorskiego. Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

Port Zewnętrzny w Gdyni – etap prac

Informacja o etapie prac nad projektem – informacji udzieli p. Maciej Krzesiński. Poinformował zebranych, że prace postępują zgodnie z planem. Trwają działania związane z ostatnim etapem związanym z wydaniem decyzji środowiskowej. Udało się zapewnić finansowanie publiczne na budowę falochronu, który ma zabezpieczyć akwen przy porcie zewnętrznym. (z apelem do Prezydenta RP oraz Premiera w tej sprawie wystąpiła Rada Oddziału Pomorskiego w czerwcu br.). Najbliższe miesiące to wdrażanie procedur związanych z wyborem partnera prywatnego. Co do dostępu do portu od strony lądu - dostęp kolejowy również powinien być zapewniony w 2022/23. Zgodnie z planem posuwają się prace przebudowy Gdynia Port. Również w sprawie „drogi czerwonej” sprawy posuwają się do przodu – proponowany przez Port przebieg trasy uzyskał pozytywną odpowiedź ze strony władz Gdyni. Od współpracy i konsensusu w tej sprawie ministerstwo infrastruktury uzależniało dalsze prace nad ww. trasą.


Rok 2028 to planowany koniec prac na pirsie Portu Zewnętrznego, ale jeśli prace zostaną podzielone na fazy, wówczas część nowego portu będzie dostępna już półtora roku lub dwa lata wcześniej.

Apel o zmianę przepisów do ministra J. Gowina

Kolejnym tematem było przyjęcie treści pisma do wicepremiera J. Gowina z propozycją zmian regulacji aktów prawnych dotyczących uprawnień kwalifikacyjnych; sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych – propozycja zamian przepisów. Kwestię raz jeszcze przedstawił p. Jan Jarmakowski – wiceprzewodniczący Rady Oddziału – jednocześnie przekazując Radzie projekt zmian oraz draft pisma  (pismo w załączeniu)

Off-shore – a porty regionu

Na temat morskiej energetyki wiatrowej oraz wykorzystania portów przy ich budowie i serwisie wypowiedzieli się p. M. Krzesiński i p. Piotr Bura z portu Gdańsk. KIGM, jeszcze w lutym, w tej sprawie wzięła udział w zgłaszaniu uwag do projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (UD34). Zwracaliśmy tam uwagę na konieczność zawarcia w ustawie regulacji realizujących zasadę ‘local content" w szczególności w odniesieniu do polskich portów morskich, zwłaszcza, że port morski jest jednym z ogniw całego łańcucha dostaw, bez którego cały proces nie będzie mógł być zrealizowany. Z obu wypowiedzi wynikało, że porty w Gdyni i Gdańsku, przygotowują propozycję dla strony rządowej wykorzystania ich w tej kwestii. Sprawa nie jest przesądzona, w dniu następnym (po posiedzeniu Rady Oddziału) ma się odbyć w ministerstwie rozmowa z zarządami portów nt. potencjalnej lokalizacji portu instalacyjnego. Podczas wcześniejszych rozmów padło również możliwość lokalizacji we Władysławowie.

Obaj panowie wskazywali na fakt, że przygotowanie odpowiedniej infrastruktury w porcie dla tego typu przedsięwzięcia to bardzo droga inwestycja – i jeśli chodzi o port instalacyjny - prawdopodobnie na krótki okres, jak szacowano – ok. 10-letni.. Obaj panowie wypowiadali się przychylnie co do pomysłu umieszczenia w Polsce portu instalacyjnego dla off-shore, zastrzegając, że biorąc powyższe pod uwagę, decyzja w tej materii musi więc być podjęta ostrożnie, ale bez większej zwłoki oraz, że za nią powinna iść również gwarancja finansowania dla inwestorów  przedsięwzięcia. Pan Krzysztof Michnal zaproponował by Rada w tej sprawie wystąpiła do właściwych ministrów z pismem o przyspieszenie prac nad wdrażaniem projektu i jego poszczególnych rozwiązań budzących wątpliwości. Panowie, którzy referowali sprawę, mają przygotować propozycję pisma zawierającego odpowiednie kwestie w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Pozostałe tematy

W dalszej części posiedzenia rozmawiano o powołanej niedawno Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Członkowie Rady wyrazili się pozytywnie o inicjatywie. Wyrazili też otwartość na potencjalną współpracę. Pan Grzegorz Pettke, z PRS SA, jako sygnatariusz porozumienia, zobowiązał się aktualizować informację nt. działalności Platformy na kolejnych posiedzeniach Rady Oddziału.

Pan K. Michnal zrelacjonował przebieg spotkania w byłym Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we wrześniu, gdzie on oraz przedstawiciel SDK i Gdyńskiej Szkoły Morskiej spotkali się p. minister A. Moskwą i osobami odpowiedzialnymi za edukację morską w ministerstwie. Spotkanie było następstwem prowadzania intensywnej korespondencji Rady Oddziału z ministerstwem w zakresie edukacji morskiej i konieczności zmiany przepisów ją regulujących, a także spotkania z panią poseł Magdaleną Sroką. Spotkanie miało charakter wysłuchania, podczas którego goście przedstawili swoje stanowisko i problemy z jakimi muszą się mierzyć. Po wysłuchaniu spotkanie zostało zakończone.

Na zakończenie

Na zakończenie posiedzenia wszyscy zebrani w paru zdaniach nakreślili sytuację w ich firmach i wpływ pandemii na ich działalność. W większości wypowiedzi stwierdzono, że pandemia w jakiś sposób wpłynęła na działalność firm reprezentowanych na Radzie. W większości zmieniono system pracy, głównie pracownicy biur przeszli na system zdalny. Pandemia też wymusiła szersze zastosowanie nowoczesnych zdobyczy technicznych w prowadzonej działalności, co podkreślał p. G. Pettke.  W większości firm nie odnotowano drastycznych spadków przychodów. Największe obawy jakie wyrażono to obawy o część techniczną załóg pracujących, osób mających specjalne uprawniania - np. na terminalach. Ich zachorowanie i możliwa kwarantanna może mieć negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstw, w szczególności przy braku możliwości, lub dużych trudności, w ich zastąpieniu.

Pandemia najbardziej negatywnie odcisnęła swe piętno na niepublicznej edukacji morskiej. Wprowadzane często niejednoznaczne przepisy „antycovidowe” dotyczące edukacji, braki regulacji niektórych kwestii oraz wcześniejsze problemy z regulacjami prawnymi sięgających jeszcze noweli ustawy oświatowej w roku ubiegłym przysporzyły firmom działającym w tym obszarze niemałych kłopotów i bardzo wyraźnie spadki w przychodach.